Few advertisers do not entertain applications from outside of United Kingdom. Please click apply, to check if you are allowed to.

Head of Welsh Affairs


GENERAL DENTAL COUNCIL

2019-11-26 08:59:32

salary: 53930.00 British Pound . GBP Annual

Job location Cardiff City, Wales, United Kingdom

Job type: fulltime

Job industry: Community & Sport

Job description

Head of Welsh Affairs - General Dental Council

We are looking to appoint a Head of Welsh Affairs to take forward the General Dental Council's (GDC's) work in Wales, supporting our role as a UK-wide regulator, ensuring dental regulation is responsive to members of the public, patients and dental professionals working in Wales.

Closing date: 20 December 2019

Interview dates: Early January, dates TBC

Salary: £45,481 - £53,930 + benefits (FTE)

Hours: The role is based on 3 days / 21 hours per week (0.6 FTE)

Location: Wales (home based). This role will require you to travel throughout Wales to engage with stakeholders and will involve travel to our offices in Birmingham and London.

The role

The Head of Welsh Affairs will take forward our work in Wales. The successful candidate will be responsible for the development of the GDC's engagement strategy in Wales, ensuring our strategic direction and approach to regulation reflects and aligns with the legislative framework in Wales and public policy priorities.

You will be asked to maintain existing relationships and develop new strong collaborative relationships with representatives of the Welsh Government and our strategic partners, including professional associations, education bodies, dental professionals, students and members of the public. Working with relevant colleagues, you will be asked to lead our engagement activities in Wales, ensuring they are aligned to the GDC's Corporate Strategy and support our commitment to a model of right-touch regulation and prevention.

The person

The successful applicant will:

 • Be able to demonstrate a track record of effective delivery in a senior communications, engagement or policy role in government, health or education sectors, at UK or country level.
 • Have strong interpersonal skills with the ability to work effectively across a wide range of senior stakeholders, with differing needs and priorities, while also demonstrating strong influencing and negotiating skills.
 • Be able to provide effective analysis of complex information from multiple sources, demonstrating its relevance to our work.
 • Be able to demonstrate political acumen and have a detailed understanding of political landscapes, legislative processes and relevant public policy priorities.
 • Be able to work remotely and provide evidence of resilience and self-motivation through previous roles or experience.
 • Be committed to equality, diversity and inclusion.

Benefits

We offer an attractive benefits package that includes a generous pension scheme and 25 days annual leave (FTE), plus bank holidays.

About the GDC

The General Dental Council (GDC) is the UK-wide statutory regulator of around 112,000 members of the dental team, which includes dentists, dental nurses, dental technicians, clinical dental technicians, dental hygienists, dental therapists and orthodontic therapists.

Our primary purpose is to protect patient safety and maintain public confidence in dental services. To achieve this, we register qualified dental professionals, set standards for the dental team, investigate complaints about dental professionals' fitness to practise, and work to ensure the quality of dental education.

The Dentists Act 1984 provides us with the legislative framework for our work. It currently gives us powers to:

 • Grant registration only to those dental professionals who meet our requirements on education and training, health and good character. Only individuals who are registered with us can practise dentistry in the UK
 • Set standards for providers of dental education and training in the UK
 • Set standards of conduct, performance and ethics for the dental team
 • Investigate complaints against dental professionals and where appropriate take action through our fitness to practise process
 • Require dental professionals to keep their skills up to date through our continuing professional development requirements.

Pannaeth Materion Cymreig - Y Cynogor Deintyddol Cyffredinol

Ein bwriad yw penodi Pennaeth Materion Cymreig i ddatblygu gwaith y Cyngor Deintyddol Cyffredinol yng Nghymru, gan ategu ein rôl fel rheoleiddiwr ledled y DU, a sicrhau bod rheoleiddio deintyddol yn ymateb i aelodau'r cyhoedd, i gleifion a gweithwyr deintyddol proffesiynol sy'n gweithio yng Nghymru.

Dyddiad cau: 20 Rhagfyr 2019

Dyddiadau cyfweld: Yn gynnar ym mis Ionawr, dyddiadau i'w cadarnhau

Cyflog: £45,481 - £53,930 + buddion (Cyfwerth ag amser llawn)

Oriau: Bydd y swydd am 3 diwrnod / 21 awr yr wythnos (0.6 cyfwerth ag amser llawn)

Lleoliad: Cymru (gweithio gartref). I gyflawni'r swydd hon, bydd gofyn i chi deithio ledled Cymru i gyfarfod â rhanddeiliaid a theithio i'n swyddfeydd yn Llundain a Birmingham hefyd.

Y rôl

Bydd y Pennaeth Materion Cymreig yn datblygu ein gwaith yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddatblygu strategaeth ymgysylltu'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol yng Nghymru, gan sicrhau bod ein cyfeiriad strategol a'n dull rheoleiddio'n adlewyrchu ac yn cyd-fynd â'r fframwaith deddfwriaethol yng Nghymru a blaenoriaethau polisi cyhoeddus.

Bydd gofyn i chi gynnal y cysylltiadau cyfredol a datblygu cysylltiadau cydweithredol cryf newydd gyda chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru a'n partneriaid strategol, yn cynnwys cymdeithasau proffesiynol, sefydliadau addysg, gweithwyr deintyddol proffesiynol, myfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd. Gan gydweithio â chydweithwyr perthnasol, gofynnir i chi arwain ein gweithgareddau ymgysylltu yng Nghymru, gan sicrhau eu bod yn cyd-fynd â Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac yn cefnogi ein hymrwymiad i fodel rheoleiddio ac atal priodol o ran natur ac effaith.

Y person

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:

 • Yn gallu dangos hanes o gyflawni'n effeithiol mewn rôl gyfathrebu, ymgysylltu neu bolisi ar lefel uwch yn y llywodraeth, y sector iechyd neu'r sector addysg ar lefel y DU neu ar lefel gwlad.
 • Yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol cryf gyda'r gallu i weithio'n effeithiol ar draws amrywiaeth eang o randdeiliaid uwch, gydag anghenion a blaenoriaethau amrywiol, ac yn meddu hefyd ar sgiliau dylanwadu a negodi cadarn.
 • Yn gallu darparu dadansoddiadau effeithiol o wybodaeth gymhleth o ffynonellau lluosog, gan ddangos ei berthnasedd i'n gwaith.
 • Yn gallu dangos deallusrwydd gwleidyddol ac yn meddu ar ddealltwriaeth fanwl o amgylcheddau gwleidyddol, prosesau deddfwriaethol a blaenoriaethau polisi cyhoeddus perthnasol.
 • Yn gallu gweithio o bell gan ddarparu tystiolaeth o gydnerthedd a hunanysgogiad drwy swyddi neu brofiadau blaenorol.
 • Yn ymrwymedig i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Buddion

Cynigwn becyn buddion deniadol sy'n cynnwys cynllun pensiwn hael a 25 diwrnod o wyliau blynyddol (Cyfwerth ag amser llawn), yn ogystal â gwyliau banc.

Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol yw rheoleiddiwr statudol y DU ar gyfer oddeutu 112,000 o aelodau'r tîm deintyddol, sy'n cynnwys deintyddion, nyrsys deintyddol, technegwyr deintyddol, technegwyr deintyddol clinigol, hylenwyr deintyddol, therapyddion deintyddol a therapyddion orthodontig.

Ein prif ddiben yw gwarchod diogelwch cleifion a chynnal hyder y cyhoedd mewn gwasanaethau deintyddol. I gyflawni hyn, rydym yn cofrestru gweithwyr deintyddol proffesiynol, yn gosod safonau ar gyfer y timau deintyddol, yn ymchwilio i gwynion am addasrwydd gweithwyr deintyddol proffesiynol i ymarfer ac yn gweithio i sicrhau ansawdd addysg ddeintyddol.

Mae Deddf Deintyddion 1984 yn rhoi fframwaith deddfwriaethol i ni ar gyfer ein gwaith. Ar hyn o bryd mae'n rhoi'r pwerau canlynol i ni:

 • Dim ond cydsynio i gofrestru'r gweithwyr seinyddol proffesiynol hynny sy'n bodloni ein gofynion o ran addysg a hyfforddiant, iechyd a chymeriad da. Dim ond unigolion sydd wedi cofrestru gyda ni all ymarfer deintyddiaeth yn y DU
 • Gosod safonau ar gyfer darparwyr addysg a hyfforddiant deintyddol yn y DU
 • Gosod safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg ar gyfer y tîm deintyddol
 • Ymchwilio i gwynion yn erbyn gweithwyr deintyddol proffesiynol a lle bo'n briodol, cymryd camau trwy ein proses addasrwydd i ymarfer
 • Ei gwneud yn ofynnol i weithwyr deintyddol proffesiynol yn mireinio eu sgiliau trwy ein gofynion datblygiad proffesiynol parhaus.

Mae rhagor o wybodaeth yn

Inform a friend!

location

Nearby jobs

Special Needs Teacher Ealing

People Advisor Barkingside

Legal Support Administrator Manchester City

Top